Barnet er altid det vigtigsteZaglo tilbyder


Familier
Familievejledning/behandling, støttet- & overvåget samvær.

Støtteperson, til forældre med børn der anbragt udenfor hjemmet.

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

Familievejledning til private.

ICDP og Marte Meo inspireret videoanalyse.


Ledelses- & organisationsudvikling
Supervison til blandt andet ledere, medarbejdere og plejefamilier.


Jeg bidrager til at der skabes forandringer af høj pædagogisk kvalitet. Det er der mange teorier om og måder at gøre på. Når du samarbejder med Zaglo, vil arbejdet altid bygge på disse værdier: • Alle børn skal ses og høres

 • Børn, forældre og familier skal have de bedste muligheder for trivsel og udvikling – også når det er svært

 • Børn har krav på, at de voksne omkring dem tager ansvaret for relationen

 • Den enkeltes ressourcer skal synliggøres og sættes spil på måder, der passer til personens aktuelle livssituation

 • Det pædagogiske personales faglige viden, fagidentitet og stolthed skal styrkes

 • Vi skylder hinanden at have en høj faglig standard. Alt er ikke lige godt. Alle gør det bedste de kan, og de fleste kan lære endnu mere

 • Der er ikke en model, der passer til alle.


Ressourcer, relationer og nysgerrighed er centrale begreber i mit arbejde. Forskning viser, at vi understøtter trivsel, refleksion og mulighed for nye handlemønstre, når vi arbejder med et særligt fokus på ressourcer, relationer og nysgerrighed. Dette gælder både for børn og voksne, i familier og i organisationer. Det er min erfaring, at vi skaber grundlaget for vedarende positiv udvikling, når vores samarbejde også bygger på respekt og dialog.    Med mere end 25 års erfaring fra praksis samt et solidt uddannelsesmæssigt fundament som socialpædagog, psykoterapeut, leder og pædagogisk konsulent formår jeg at bygge bro mellem teori og praksis. Mit arbejde tager altid udgangspunkt i løsnings- og evidensbaserede metoder. 

   "Rachel får tingene til at ske, så der etableres fællesskaber,

   hvor velfungerende teams opstår"


   Annette, Kompetencepædagog

   Hvem er jeg


   Igennem hele mit arbejdsliv har børn og familier, pædagogfaglig udvikling, pædagogisk kvalitet og ledelse været omdrejningspunkterne i mit arbejde.


   Jeg har arbejdet med familier både i hjemmet, på forvaltninger og i daginstitutioner, og jeg har arbejdet med familievejledning/behandling, praktisk pædagogisk støtte, samtaleforløb, familieaktiviteter, samvær og vejledning. 


   Derudover har jeg arbejdet med personale- ledelse- og organisationsudvikling, hvor tydelig retning og ledelse har været gennemgående fokuspunkter. Jeg har blandt andet været ansat som familiebehandler i en forvaltning og som leder af daginstitutioner og støttepædagoger, samt som konsulent i daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler.    Mit fokus har igennem alle årene særligt være familier. Om det var familier i forhold til familievejledning/behandling eller som forældre i en daginstitution, har jeg altid set forældrene som de vigtigste for barnets trivsel og udvikling. Vi kan dog ikke komme udenom, at mange børn tilbringer en stor del af deres liv i en daginstitution. På den baggrund bliver det pædagogiske personale og den pædagogiske kvalitet særlig vigtigt for børnene og har, som forældrene, stor betydning for børnenes mulighed for positiv trivsel og udvikling. 


   På baggrund af ovenstående tilbyder jeg i Zaglo familievejledning/behandling i familiernes hjem, samt konsulentbistand til udvikling af pædagogik, medarbejdere og ledere.


   Hvis du vil vide mere om, hvem jeg er, og hvad jeg kan tilbyde, er du altid velkommen til at give mig et kald eller sende en mail.   


   "Meget inspirerende oplæg og fed energi og entutiasme.

   Jeg vil elske at høre mere/andet fra dig"


   Caroline, Pædagog 

   Faglig baggrund


   Jeg har taget en del uddannelser og kurser og nyder at lære nyt og udfordre mig selv. Det vigtigste for mig er dog, at den viden, jeg tilegner mig, kan bruges i praksis. Nedenfor ses nogle af de uddannelser mm. jeg har gennemført.

       Socialpædagog, fra Sydhavnens Socialpædagogiske Seminarium 1994

   Grunduddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi, Psykoterapeutisk Institut 2000

   Diplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling, UCC 2006

   Modul 1+2 ICDP, Institut for Relationspsykologi 2015

   Master i offentlig ledelse, CBS 2018


   Man er en aktiv "spiller" i forløbet/kurset. Det giver ejerskab og skaber lyst til ændringer og forbedringer i vores arbejde. Jeg blev mere nysgerrig og modig.


   Pernille, Pædagogmedhjælper.

   Ydelser


   Til kommuner:
   Familievejledning/behandling.

   Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

   Støtteperson for forældre til anbragte børn.

   Støttet og overvåget samvær. 


   Til private:

   Familievejledning


   Læs mere om arbejdet med familier her.


   Til organisationer:

   Pædagogisk udvikling

   Ledelsesudvikling    Supervision af ledere, medarbejdere, plejefamilier m.fl.


   Du kan læse mere om arbejdet med pædagogisk, ledelses- og organisationsudvikling her.
   "En ny kæmpe viden om, hvordan man kan tænke og agere i nogle af de udfordringer man møder i sin hverdag."


   Patrick, Pædagog

   Børn & forældre


   Mit arbejder i familierne bygger på respekt og troen på, at vi alle gør det bedste, vi formår. I det konkrete arbejde har jeg stort fokus på relationer og ressourcer, og jeg forholder mig altid til, at forskellige mennesker og forskellige udfordringer kalder på forskellige handlinger. Derfor er metoder og tilgange tilpasset den enkelte familie/opgave.


   Da arbejdet finder sted i hjemmet, er der særligt god mulighed for, at tage fat i konkrete hverdagssituationer. Ved at arbejde tæt og praksisnært er der særlig god mulighed for, at der kan opbygges nye og konkrete erfaringer/handlemuligheder, der kan omsættes i dagligdagen. Derved opnås nye erfaringer og mulige succeser, der danner et godt grundlag for den videre proces i familierne.


   Støtte til familier med forskelligartet udfordringer. Blandt andet:


   Familievejledning/behandling

   Familier kan se meget forskellige ud, og have udfordringer og problemer af forskellig karakter. Som familiebehandler møder jeg familier, der blandt andet har udfordringer der omhandler samliv, børneopdragelse, forældrerolle, forældreevne, netværk mm. Formålet med familiebehandlingen er, sammen med familien at undersøge, hvilke udfordringer og muligheder der er, samt se på hvilke redskaber familien kunne have gavn af.

   Forud for et familiebehandlings forløb, eller kort efter at samarbejdet er opstartet, udarbejdes en handlingsplan. Denne tager udgangspunkt i de dele af familielivet, som familiebehandlingen fokuserer på. Handlingsplanen er lavet i et samarbejde mellem familien, rådgiveren og familiebehandleren, og den justeres og revideres løbende.


   Famileiehandlingen finder sted i hjemmet, og der anvendes foreskellige metoder som fx. individuelle samtaler, gruppe samtaler, fælles aktiviteter, netværksarbejde, videobaseret arbejde mm.


   Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

   Der kan være perioder i en families liv, hvor det er svært at finde overskud og ressourcer. I sådanne perioder kan det være af stor betydning af få konkret støtte og vejledning. Det kan fx. omhandle: forældrerolle, realistiske forventninger til ens barn, samarbejde med daginstitution/skole, udfordringer mht. netværk mm. Ved at jeg kommer i hjemmet, har vi mulighed for at arbejde meget konkret med de opgaver og udfordringer der er. På den måde kan vi samarbejde om at skabe bedre rammer for jeres familie


   Støtteperson for forældre til anbragte børn
   Når et barn anbringes uden for hjemmet, kan det være af stor betydning af have en uvildig person ved sin side, som man kan tale med om de tanker og følelser man som forældre har. Jeg kan støtte familen i at få hverdagen til at hænge sammen, både med og uden barnet/børnene, understøtte konktaten til institution eller plejefamilie, deltage ved møder, drøfte afgørelser mm. samt støtte forældrene i forhold til, at få overblik over situationen.


   Støtte til samvær
   Jeg tilbyder at bisidde ved støttet og overvåget samvær. Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med familie og netværk, under en anbringelse, men det kan i nogle tilfælde være en god ide med en udefrakommende, der kan støtte både barn og forældre i samværet. Både inden og efter samværet kan det være af stor gavn, at have samtaler hvor samværet forberedes, så forældrene kan sikre den bedst mulige oplevelse for barnet og dem selv.


   "Konkrete værktøjer at arbejde videre med, med det samme"


   Natasja, Pædagog

   Ledelses- & organisationsudvikling


   Som leder, personale og forældre i en daginstitution, oplever vi ofte, at hverdagen tager over. I forbindelse med for eksempel det pædagogiske tilsyn, forældrehenvendelser eller kommentarer fra studerende, kan vi blive opmærksomme på, at der er noget, vi har overset, eller ikke selv har set som en udfordring. Når vi når dertil og ønsker at blive lidt klogere og komme videre, kan det være hjælpsomt med input udefra.


   Vi er igennem de senere år blevet endnu mere opmærksomme på, hvor væsentligt det er, at den pædagogfaglige udvikling og opkvalificering af ledere og pædagogiske personale sker tæt på praksis.


   Erfaringer viser, at ved at være tæt på praksis anvendes ny viden og værktøjer i større omfang og med større effekt. Derudover ved vi, at ved at arbejde med noget - kontinuerligt og på forskellige måder - sikres, at metoder mm. fastholdes og videreudvikles til gavn for kerneopgaven og den pædagogiske kvalitet.


   Jeg har gennem mange år brændt for særligt forældresamarbejde, relationsarbejde og ledelse, og jeg tilbyder oplæg, forløb og workshops for personalegrupper, ledere og forældre om disse temaer.   Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

   I daginstitutioner ved vi, hvor vigtigt forældresamarbejde er. På trods af det oplever vi ofte, at samarbejdet udfordres. Ved at være bevidste om, hvad vi ønsker os af samarbejdet, og hvad vi selv byder ind med, kan der skabes et miljø, der fordrer det gode samarbejde. 


   Mange forældre ønsker at være en del af deres barns hverdag, også mens barnet er i daginstitution. Det kan dog være udfordrende at finde sin rolle. Hvad skal jeg, hvad må jeg og hvad forventer institutionen at jeg gør. I nogle tilfælde medfører usikkerheden, at forældrene kan komme til at fremstå kritiske og fejlsøgende. Hvis de modsat føler sig trygge ved, hvilken rolle de har i deres barns daginstitution, kan det være lettere at nysgerrigt samarbejdende.   Relationer
   Forskningen har vist os, hvor stor betydning relationerne mellem barn og voksne har, for barnets sociale og kognitive udvikling. Personalet i daginstitutionerne er sammen med børnene i mange timer af barnets liv, og har derigennem stor betydning for barnets mulighed for at udvikle sig positivt.


   I arbejdet med relationer, er udgangspunktet at det er den voksne der er ansvarlig for relationen. Det er den voksne der skaber muligheder og begrænsninger, og det er den voksne der skal finde andre veje, når der er behov for det. Ved at de voksne arbejder struktureret og metodisk med at se på relationerne mellem voksne og børn, bliver de bevidste om hvilke børn der ikke har positive relationer til nogle voksne, og kan arbejde bevist med at skabe positive og udviklende relationer for alle børn.   Fastholdelse og udvikling af kvalificerede ledere og medarbejdere

   I store dele af landet oplever vi, at det er svært at rekruttere og fastholde kvalificerede ledere og pædagoger/medarbejdere. Det er en udfordring som vi har mulighed for at gøre noget ved. Blandt andet ved at sikre, at den enkelte oplever at være en del af et fællesskab, har de nødvendige redskaber og viden, og kender rammer og muligheder i arbejdet.


   Min erfaring som leder og konsulent er, at særligt ledere kan føle sig alene i opgaven. På trods af lederkollegaer fra andre huse kan det være svært at få den nødvendige sparring. Det kan være sparring i forhold til den strategiske ledelse, ens egen rolle som leder mm. Ved at få sparring med en udefrakommende, som evt. kan gå med tæt på praksis, deltage ved møder med personalet og andre, kan der opnås et større overblik og tryghed i forhold til ledelsesarbejdet og kvaliteten af arbejdet. På den måde kan vi gøre en indsats for, at vi kan fastholde de dygtige ledere og bidrage til deres og organisationens positive udvikling.   Supervision af medarbejdere og ledere
   Supervision er en faglig lærings- og udviklingssamtale, der understøtter faglig udvikling og kvalitet i professionsudøvelsen, samt den enkeltes, eller gruppens trivsel. Målet for supervisionen, er at der skabes nye refleksioner, læring og erkendelser, der giver overblik og muliggører nye handlemuligheder. 
   "Rachel har en levende måde at formidle på, som gør at vi forblev fokuseret.


   Rachel er velforberedt og ambitiøs på vores vegne"


   Henriette, Leder


   Priser


   Familiebehandling, samværsopgaver, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet


   Pr. time:


   Hverdage                                                            750 kr. 


   Fredag efter kl. 15,

   samt lørdag, søndag og helligdage                        800 kr. 

    

   Forberedelse og afslutning af samvær                Timetakst


   Videoanalyse samvær/familiebehandling                750 kr.


   Rapportskrivning, status mm.                               750 kr.              

   Div møder                                                       Timetakst


   Der påregnes 1/2 time til forberedelse og afslutning, samt 1 time til rapportskrivning af hvert samvær.   Familievejledning til private


   Samtaler pr. time                                                       750 kr.             

                                                       


   Støtteperson / Kontaktperson


   Pr. time                                                                     500 kr.    Supervision/ledelsessparring


   Pr. time                                                                   1200 kr. + moms   

                                            


   Mht. ledelsesunderstøttelse, personaledage, oplæg, forældremøder, workshops mm. aftales prisen på baggrund af opgavens omgang og indhold. Endvidere aftales priser på yderligere på baggrund af den konkrete opgaves indhold og omfang.   Kørsel fra København K


   Med borger Timetakst + statens takst for kørsel


   Uden borger 1/2 timetakst + statens takst for kørsel   Aflysning/udeblivelse


   Ved afbud eller udeblivelse 0-2 døgn før planlagt samvær/møde/familiebehandling/supervision/oplæg mm. opkræves fuld betaling.


   Ved afbud 2-4 døgn før planlagt samvær/møde/familiebehandling/supervision/oplæg mm. opkræves 50% af den fulde betaling.   Betaling


   Alle honorarer opkræves månedsvis bagud. Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned.

        


   "Det har været så varrieret og levende en dag, og jeg kunne snilt havde fortsat"


   Marianne, Pædagog 


   Kontakt


   Du er altid velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak, for at høre mere om hvem jeg er, og hvad jeg tilbyder.


   Jeg kan kontaktes på mail, zaglo@zaglo.dk, eller mobil 3066 6661. Hvis jeg er optaget på telefonen, så læg en besked med navn og nummer, så vender jeg tilbage.


   Sikker mail kan sendes via eboks, til cvr-nummer: 41262893.


   Jeg ser frem til at høre fra dig.

   Rachel 

    
    
    
    
    
    


   "Dejligt at mærke hvor dedikeret du er,

   som levende, charmrende formidler."


   Marianne, Pædagog

   unsplash